รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา “น่านโมเดล”
  Development of Indigenous farmer network and supply chain to enhance competitiveness of community enterprise: a case study of “Nan model”
หัวหน้าโครงการ : สุวิทย์ โชตินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิทย์ โชตินันท์
หัวหน้าโครงการ
นพวรรณ สุทธิหลวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเชษฐ์ ปิ่นทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัติ ศุภประภากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในจังหวัดน่าน และพัฒนาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนการเลี้ยงพื้นเมืองประดู่หางดำ เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้อาชีพทางการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

2. เพื่อพัฒนาศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำให้เพียงพอต่อความต้องการของเครือข่ายเกษตรกร และหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับและปฏิบัติได้จริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่

3. เพื่อศึกษารูปแบบของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าไก่ประดู่หางดำของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจังหวัดน่าน

4. เพื่อยกระดับการผลิตของกลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐานอาหารปลอดภัย/อินทรีย์ และการสร้างคุณค่าสินค้าสู่ผู้บริโภค
สถิติการเปิดชม : 785 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 168 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400