รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120013
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดไก่ประดู่หางดำ แบบ Zero waste ของชุมชนแพะป่าห้า
  The Management for Production and Marketing Networking System of Pradu hangdum raising with Agricultural Zero waste Production of Pate Pa-ha Community
หัวหน้าโครงการ : กชพร ศิริโภคากิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กชพร ศิริโภคากิจ
หัวหน้าโครงการ
อำนวย อิ่นแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาคภูมิ เสาวภาคย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตไก่ประดู่หางดำ บูรณาการในระบบการเกษตรแบบ Zero waste ของชุมชนแพะป่าห้า

2. เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิต และการพัฒนาเครือข่ายการตลาดไก่ประดู่หางดำในระบบการผลิตเกษตร Zero waste ของชุมชนแพะป่าห้าและเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเปิดชม : 461 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400