รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120015
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิต และตลาดไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
  The Strengthen of Production and Marketing Potential of Pradu Hangdum of the Small Scale Farmers in the Area of Petchaburi Province
หัวหน้าโครงการ : ธีระยุทธ ชาวุฒิ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระยุทธ ชาวุฒิ
หัวหน้าโครงการ
ภัทราพร ภุมรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มธุรดา กีฬา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิต และตลาดไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อย 4 กลุ่มในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาศักยภาพการตลาด โครงสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ 4 ตำบล ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในตลาดท้องถิ่น

3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และขยายโอกาสสู่ตลาดทุกระดับ

สถิติการเปิดชม : 795 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400