รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120016
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  The Strengthening of the Networking for and Self-Reliance of Pradu- Hangdum Chicken Raising Group in Phan District, Chiang Rai Province
หัวหน้าโครงการ : ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี
ทีมวิจัย :
ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี
หัวหน้าโครงการ
จรัญ ใจลังกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา นึกเร็ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการฟาร์ม พันธุ์สัตว์และอาหาร ในแผนการผลิตของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สัตว์ ในเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพจากไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรในโครงการ

3. เพื่อศึกษาแนวทางสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์ ในระดับกลุ่มและร่วมกับโครงการย่อย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรกรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

สถิติการเปิดชม : 657 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400