รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120028
ชื่อโครงการ : การจัดการการเกษตรเชิงระบบในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์
  Agricultural System Management in Water-shed Conservative Area, Sirikit Dam
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
ธานี ภาคอุทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริสา ทรงไตรย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดุษฎี บุญธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธีร์ ขุนไชยการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ
ที่ปรึกษา
ไพโรจน์ นะเที่ยง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และจับสัตว์น้ำของเกษตรกรในพื้นที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ก่อนมีโครงการ

2. เพื่อประยุกต์การจัดการการเกษตรเชิงระบบด้วยเทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม การเลี้ยงสัตว์มาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปสินค้าเกษตรมาตรฐานความสะอาด การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตพลังงานทดแทน เข้าสู่ระบบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์

3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตเดิมกับการจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและไม่สำเร็จของการจัดการเชิงระบบในพื้นที่โครงการ

สถิติการเปิดชม : 845 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400