รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120030
ชื่อโครงการ : การวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย: การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปและการจำลองจุลภาคครัวเรือน
  Quantifying the Economy-Wide Impacts of Agricultural Policies and Implications for Agricultural Development Strategy in Thailand: The Computable General Equilibrium and Household Microsimulation Analysis
หัวหน้าโครงการ : ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
ทีมวิจัย :
ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
หัวหน้าโครงการ
วรวุฒิ ภาพิมลวัชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรียา นวลใย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อคำนวณผลกระทบเชิงปริมาณของนโยบายเกษตรแบบต่างๆ ที่เป็นช่องทางการส่งผ่านผลกระทบที่สำคัญไปยังเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้บริบทดุลยภาพทั่วไป

2. เพื่อวิเคราะห์กลไกในการส่งผ่านผลกระทบของนโยบายเกษตรแบบต่างๆ ไปยังตัวแปรเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ

3. เพื่อนำเสนอนัยเชิงนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยที่ได้จากผลการศึกษา
สถิติการเปิดชม : 485 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400