รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120033
ชื่อโครงการ : การจัดโซนนิ่งระบบทางการเกษตรมรดกโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและการท่องเที่ยวของประเทศไทย: ระยะ ที่ 1
 
หัวหน้าโครงการ : สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
หัวหน้าโครงการ
อำนาจ ขาวเครือม่วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบเกษตรกรรมบนพื้นฐานแนวคิดซาโตยะมะและซาโตอุมิที่มีความคล้ายคลึงกับระบบเกษตรพอเพียง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์คุณลักษณะ การจัดการโซนนิ่ง และศึกษาแผนการจัดการพื้นที่กับการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพื่อถอดบทเรียนรู้สู่การสังเคราะห์ระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศไทย

2. สร้างกรอบแนวคิดการจัดการโซนนิ่งระบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอเป็นระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศไทย ตลอดจนวางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร (Agro-ecotourism) ที่เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อการรักษาคุณค่าวิถีการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากการเป็นระบบเกษตรมรดก เพื่อการดำเนินการในระยะที่ 2-4
สถิติการเปิดชม : 679 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400