รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120034
ชื่อโครงการ : ทางเลือกนโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ไชยยะ คงมณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยยะ คงมณี
หัวหน้าโครงการ
อรอนงค์ ลองพิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา ขวัญแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารี วิบูลย์พงศ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษานโยบายจัดการความเสี่ยงราคาสินค้าเกษตรในต่างประเทศต้นแบบ

2. เพื่อศึกษานโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางพาราของประเทศไทย

3. เพื่อนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายจัดการความเสี่ยงด้านราคายางพารา
สถิติการเปิดชม : 733 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400