รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120037
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันมะพร้าวลอริคต่ำเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  Research and Development of low lauric acid coconut oil as food supplement
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เมธา รัตนากรพิทักษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
Filip Kielar
หัวหน้าโครงการย่อย
กรองกาญจน์ ชูทิพย์
หัวหน้าโครงการย่อย
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร ล้ำเลิศธน
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชนี ชนะสงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตน้ำมันมะพร้าวชนิดที่มีกรดลอริคต่ำด้วยวิธีการใช้เอนไซม์

2. เพื่อศึกษาการแยกไตรกรีเซอไรด์ที่มีสายโซ่ขนาดกลางและยาวในน้ำมันมะพร้าวโดยเทคนิคการแยกเฟสของแข็ง

3. เพื่อศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวชนิดที่มีกรดลอริคต่ำต่อไขมันในเลือดหนูที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

4. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพและตั้งตำรับยาเม็ดฟองฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอมโดยใช้กรดลอริคและโมโนลอริน ซึ่งเป็นผลิตผลเหลือใช้กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวที่มีกรดลอริคต่ำ

สถิติการเปิดชม : 468 ครั้ง
ชุดโครงการ : นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400