รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120038
ชื่อโครงการ : ความต้องการความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล
 
หัวหน้าโครงการ : ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
ทีมวิจัย :
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
หัวหน้าโครงการ
พลากร สัตย์ซื่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัญชา สมบูรณ์สุข
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐสังคม การผลิตปาล์มน้ำมัน และการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่วิจัย

2. เพื่อประเมินความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่วิจัย

3. เพื่อศึกษาความต้องการความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่วิจัย

4. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดความต้องการความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่วิจัย
สถิติการเปิดชม : 555 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400