รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120039
ชื่อโครงการ : ภาระภาษี และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากมาตรการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง
 
หัวหน้าโครงการ : เกสินี หมื่นไธสง
ทีมวิจัย :
เกสินี หมื่นไธสง
หัวหน้าโครงการ
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัญญา รักสงฆ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกากถั่วเหลืองกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในกลุ่มอาหารสัตว์

2. เพื่อประมาณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Deadweight loss) จากนโยบายด้านภาษีของกากถั่วเหลืองต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

3. เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและทิศทางของการกำหนดมาตรการทางภาษีของถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 509 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400