รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120040
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค
 
หัวหน้าโครงการ : บุหงา ชัยสุวรรณ
ทีมวิจัย :
บุหงา ชัยสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ตลาด และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการกลไกการดำเนินงานให้เข้ากับการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการสื่อสารดังกล่าว และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค
สถิติการเปิดชม : 705 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 79 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400