รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120041
ชื่อโครงการ : การจัดการโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม: กรณีศึกษาร้านคนจับปลา
  Supply Chain Management and Sustainable Procurement of Social Enterprise: A Case Study of Fisher-folk
หัวหน้าโครงการ : อภินันท์ เอื้ออังกูร
ทีมวิจัย :
อภินันท์ เอื้ออังกูร
หัวหน้าโครงการ
นวิทย์ เอมเอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิพร บุญมาก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบโซ่อุปทานของร้านคนจับปลาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรของร้านคนจับปลาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนและระบุปัญหาในระบบการจัดซื้อจัดหาของร้านคนจับปลา

3. เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบการจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้านคนจับปลาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน
สถิติการเปิดชม : 664 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 43 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400