รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120043
ชื่อโครงการ : ผลของการรับประทานสับปะรดต่อภาวะการอักเสบของอวัยวะสำคัญภาวะเครียดออกซิเดชั่นและความผิดปกติของการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
  Effect of pineapple intake on vital organ inflammation, oxidative stess and vascular dysfunction in hypercholesterolaemic rats
หัวหน้าโครงการ : วชิราวดี มาลากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วชิราวดี มาลากุล
หัวหน้าโครงการ
รตนนท์ โชติมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สราวุธ คำปวน
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณ ธีระวรพันธ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลต่อภาวะอ้วน ระดับของไขมันในเลือด และค่าดัชนีการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง (Atherogenic index)

2. เพื่อศึกษาผลต่อโครงสร้างการทำงานและการเกิดอนุมูลอิสระในหลอดเลือด

3. เพื่อศึกษาผลต่อเมตาบอลิซึมของไขมันและการสะสมของไขมันในตับ

4. เพื่อศึกษาผลต่อระดับสารบ่งชี้การอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเลือดและอวัยวะสำคัญ

สถิติการเปิดชม : 831 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400