รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120048
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร และการจำลองผลกระทบเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา หมู่บ้านซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์
  Migration effect on agricultural transformation and modeling policy impact: case study Sub Jarean Village Phetchabun Province
หัวหน้าโครงการ : ชมพูนุช นันทจิต
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาคเกษตรในพื้นที่ศึกษา

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตรในพื้นที่ศึกษา
สถิติการเปิดชม : 133 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400