รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120049
ชื่อโครงการ : ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
  Consumer preferences and willingness to pay for participatory guarantee systems of organic certification
หัวหน้าโครงการ : ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในท้องถิ่นและในเมืองที่มีต่อการรับรอง PGS และการรับรองความปลอดภัยทางอาหารอื่นๆ รวมถึงประมวลพฤติกรรมการซื้อผักของกลุ่มตัวอย่าง

2. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจและวัดความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคในท้องถิ่นและในเมืองที่มีต่อฉลากการรับรอง PGS และความปลอดภัยทางอาหารอื่นๆ ของผักสด

3. เพื่อทดสอบผลของความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อการรับรอง PGS และการรับรองอื่นๆ จากอิทธิพลของการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อการรับรองความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงความถี่ในการซื้อผักจากแหล่งจำหน่ายสินค้าผักปลอดภัยโดยเฉพาะ
สถิติการเปิดชม : 147 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400