รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120051
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่
  Consumer Behaviour for Rice and Factors Determining Its Price in Bangkok: A Case Study of Riceberry Rice
หัวหน้าโครงการ : สุวรรณา สายรวมญาติ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเมือง

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารและความต้องการข้าวคุณภาพของผู้บริโภคในเขตเมือง

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิผลต่อการบริโภคข้าวโภชนาการสูง โดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นกรณีศึกษา

4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดราคาของข้าวสารบรรจุถุง

5. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อราคาข้าวสารบรรจุถุง
สถิติการเปิดชม : 960 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 84 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400