รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130003
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และจัดการน้ำ : พื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
  Land Use Planning Approach for Water Conservation and Management: Lamphun City
หัวหน้าโครงการ : องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
ทีมวิจัย :
องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมแต่ละประเภทกิจกรรมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

2. เสนอแนะพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อการสำรองน้ำใช้แก่ทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

สถิติการเปิดชม : 841 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการเมืองยั่งยืน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400