รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130008
ชื่อโครงการ : "รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก
  "Where have all old cars gone?" Roles of the informal sector in treating the end-of-life vehicles in Thailand
หัวหน้าโครงการ : เกรียงไกร เตชกานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. สํารวจสถานะและการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย

2. ศึกษาบทบาทของธุรกิจเซียงกงในการเป็นส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลชินส่วนเก่า หรือ กำจัดซากรถยนต์เก่า

3. สํารวจความเห็นของผู้เล่นในห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ได้แก่ผู้ผลิต ผู้ใช้รถ ผู้จำหน่ายรถมือสอง และ ธุรกิจเชียงกง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหากมีการใช้นโยบาย ELV ในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 652 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400