รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130011
ชื่อโครงการ : นำร่องพัฒนาระบบเว็บไซต์แสดงผลและโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันในจังหวัดน่าน
  Real-Time Air Quality Visualization Website and Air Quality Forecasting Model for Tracking and Managing Air Pollution - Proof of Concept in Nan Province
หัวหน้าโครงการ : อุกฤษ อุณหเลขกะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : โครงการนี้มีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าเชิงรุกด้วยระบบซอฟต์แวร์ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ Real-Time Air Quality Visualization สำหรับแสดงผลและแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบ realtime บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและ 2) ระบบ Air Quality Forecasting สำหรับพยากรณ์สภาพหมอกควัน (PM2.5, PM10) และระบุพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากปัญหาหมอกควันหนึ่งถึงสองวันล่วงหน้า หนึ่งถึงสองวันล่วงหน้า จุดมุ่งหมายคือสร้างความตระหนักให้กับภาคประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นต่อพฤติกรรมอันเป็นแหล่งกำเนิดของปัญหาหมอกควันและการเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นเครื่องมือใช้วางแผนรับมือสถานการณ์หมอกควันสำหรับหน่วยงาน/ภาคนโยบายที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400