รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130018
ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยงภัยสึนามิในประเทศไทยและการจำลองการอพยพหนีภัยของผู้คนเพื่อศึกษาหามาตรการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
  Tsunami hazard evaluation in Thailand and tsunami evacuation simulation for identifying effective disaster risk reduction measures
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการเกิดและความเสี่ยงภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งอันดามันโดยเฉพาะจากแผ่นดินไหวบริเวณทางตอนเหนือของแนวมุดตัวซุนดาและตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยจากแผ่นดินไหวบริเวณแนวมุดตัวมะนิลาใกล้ประเทศฟิลิปปินส์

2.จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยสึนามิเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอันตรายจากภัยสึนามิ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่างๆในการวางนโยบายและมาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม

3.ทำการพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของการอพยพหนีภัยสึนามิของผู้คนที่มีความเสมือนจริงและเหมาะสมกับประเทศไทย โดยแบบจำลองมีการคำนึงถึงตรรกะความคิดของผู้อพยพแต่ละคนขณะหนีภัยและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

4.ใช้แบบจำลองการอพยพหนีภัยสึนามิของผู้คนเพื่อศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆในปัจจุบันเช่น ระบบเตือนภัย อาคารหนีภัย ป้ายสัญญาณการหนีภัย และการฝึกซ้อมการหนีภัย เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาตรการดังกล่าว

5.นำแบบจำลองการอพยพที่มีความเสมือนจริงไปต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นเกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมการหนีภัยและการรักษาความตระหนักให้คงอยู่ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400