รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130019
ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจวัดระบบถ้ำและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการถ้ำอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล ภาคใต้ ประเทศไทย
  Monitoring of cave systems and its implications for sustainable cave management practices: A case study of Phu Pha Phet Cave in Satun province of southern Thailand
หัวหน้าโครงการ : โชติกา เมืองสง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) การติดตามตรวจวัดระบบถ้ำภูผาเพชร อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล อันประกอบไปด้วย

1.1) การติดตามตรวจวัดระบบภูมิอากาศภายนอกถ้ำ (Climate setting monitoring)

1.2) การติดตามตรวจวัดระบบจุลภูมิอากาศและองค์ประกอบของอากาศภายในถ้ำ (Cave atmospheric monitoring)

1.3) การติดตามตรวจวัดคุณสมบัติทางอุทกธรณีเคมี (Hydrogeochemistry) ของน้ำในถ้ำ (Cave water monitoring)

1.4) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราการโตของหินงอกภายในถ้ำ (Stalagmite growth monitoring)

2) การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบถ้ำและทรัพยากรธรณีภายในถ้ำภูผาเพชรอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศภายนอกถ้ำและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในถ้ำ

2.1) การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบถ้ำจากกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.2) การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบถ้ำจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายนอก

3) การสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตจากหลักฐานทางธรณีวิทยา (หินงอก) ในถ้ำภูผาเพชร

3.1) การศึกษาศักยภาพของหินงอกจากถ้ำภูผาเพชรเพื่อการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีต

3.3) การพัฒนาจุดท่องเที่ยว (Scenic point) บริเวณถ้ำจากองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับจากหินงอก

4) การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการจัดการถ้ำภูผาเพชรอย่างยั่งยืน

5) การจัดเตรียมและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบถ้ำและมนุษย์

สถิติการเปิดชม : 606 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400