รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130021
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิในลำไส้ชนิดอื่นๆ
  Analysis of association between fecal sludge management and liver fluke and intestinal helminthic infections intestinal helminthic infections
หัวหน้าโครงการ : สุรางค์ นุชประยูร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมประชาชน ตลอดจนทัศนคติการใช้ส้วม และระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูงกับพื้นที่ซึ่งไม่มีการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร

2. การศึกษาผลกระทบของคุณภาพของส้วมในครัวเรือนต่อการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูง กับพื้นที่ซึ่งไม่มีการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร

3. การศึกษาผลกระทบของคุณภาพของระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของพื้นที่ต่อการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร โดยวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลของพื้นที่เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูง กับพื้นที่ซึ่งไม่มีการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร

สถิติการเปิดชม : 530 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400