รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130025
ชื่อโครงการ : การเพิ่มสมรรถภาพการฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางอุตุอุทกวิทยาในลุ่มน้ำมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  ENRICH: ENhancing ResIlienCe to future Hydro-meteorological extremes in the Mun river basin in Northeast of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ธวัชชัย ติงสัญชลี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการศึกษาทางวิชาการโดยใช้แบบจ่าลองประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสูงสุดและต่ำสุดทางอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำมูลต่อสภาวะภัยแล้งในพื้นที่ศึกษา

2. เพื่อเสนอแนะมาตรการการปรับตัวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Next Users)โดยใช้ผลการศึกษาของวัตถุประสงค์อันแรกเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพัฒนาปรับปรุงความมั่นคงของแหล่งน้ำในลุ่มน้ำมูลในช่วงภัยแล้งและถ่ายโอนความรู้ผลการศึกษาให้หน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดและท้องที่ (End Users) ในหลายทศวรรษที่กำลังคืบใกล้เข้ามา

สถิติการเปิดชม : 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400