รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130027
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  The Research on studying of the approach to development the environmental fund according to the National reform plan on natural resources and environment
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ ใจหาญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และนำเสนอทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

2 เพื่อเสนอแนะแนวทางของทางเลือกต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ

สถิติการเปิดชม : 637 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400