รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
  Development of optional agriculture occupations for Community in Nan Province
หัวหน้าโครงการ : วาสนา วิรุญรัตน์
ทีมวิจัย :
วาสนา วิรุญรัตน์
หัวหน้าโครงการ
เนตรนภา อินสลุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรยา เทพสุคนธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชญ์ภาส สังพาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอาชีพทางเลือกการผลิตด้านเกษตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในแง่ของการให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงภายใต้พื้นที่จำกัดและมีลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่าน

(2) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านเกษตร ได้แก่ ภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า บริบทของท้องถิ่น ปัญหาข้อจำกัด เศรษฐกิจ-สังคม การจัดการของชุมชน ความสามารถของเกษตรกร

(3) เพื่อจัดทำเมนูทางเลือกการเกษตรที่เหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดน่าน สำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 1,512 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 362 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400