รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0005
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา มิ่งฉาย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินสถานการณ์ ทักษะ และเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่

2. เพื่อติดตาม พัฒนา และหนุนเสริมการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับกลุ่มและเครือข่าย

3. เพื่อสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเชิงระบบในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 631 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400