รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0012
ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน
  Innovative Development Platform for Revenue Generation on High Value Agro-forest Resources in the East of Phi Pan Nam Mountain Range, Uttaradit Province with Sustainable Forest Reservation in Lablae District
หัวหน้าโครงการ : เรืองเดช วงศ์หล้า : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 6.1 เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในระบบวนเกษตร ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และสร้างรายได้ โดยมาจากมิติความหลากหลายของผลตอบแทน ความเสี่ยง การจัดการคุณภาพผลผลิต ที่มีผลต่อรายได้ระดับครัวเรือน เพื่อให้เกิดเป็นการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture)

6.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานในพืชเศรษฐกิจของระบบวนเกษตรของพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ทุเรียน ลางสาด/ลองกอง และกาแฟ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร การผลิตลางสาด/ลองกองเพื่อการอนุรักษ์ และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กาแฟ ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่องทางการจำหน่าย การสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคต่อคุณภาพสินค้า ระบบประกันคุณภาพสินค้า และระบบคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยกลไกทางวิชาการ

6.3 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานทรัพยากรที่มีกลไก และกติกาของชุมชน ในการขับเคลื่อนมิติการอนุรักษ์ป่าไม้ จากการควบคุมการขยายของพื้นที่ มีการวางผังแผนที่ควบคุม การประเมินสภาพป่าไม้เปรียบเทียบสภาพการเกษตรในระบบวนเกษตร จากเกณฑ์ และตัวชี้วัด micro climate ที่สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นสิ่งบ่งชี้ และกำหนดมาตรฐานการเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเดียวกันตลอดทิวเขาผีปันน้ำตะวันออก6.4 เพื่อศึกษาสภาวะจุดสมดุลสูงสุด ที่มีการยกระดับรายได้ของเกษตรกรในระบบวนเกษตรควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการสังเคราะห์ข้อมูล 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติทรัพยากร และมิติสังคม ที่ได้เป้าหมายคือการอนุรักษ์และการสร้างรายได้มูลค่าสูง โดยการออกแบบระบบการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศ (Ecological Economics System) ที่ต้องทำให้ครัวเรือนมีรายได้สูง พร้อมกับระบบวนเกษตรก็มีเสถียรภาพสูงเช่นกัน

6.5 เพื่อพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการเกษตรระบบวนเกษตรบนภูเขาอย่างยั่งยืน ในการสร้างฐานคิดของคนที่จะอยู่กับป่าบนวิถีวนเกษตร การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการเกษตรระบบวนเกษตรอย่างยั่งยืน และคู่มือคนเรียนรู้ที่จะอยู่กับป่าบนวิถีวนเกษตร ที่ถูกนำไปใช้และเผยแพร่ ในระดับชาติ

6.6 เพื่อสร้างกระบวนการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยให้นักวิจัยพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัย ที่สามารถนำองค์ความรู้บูรณาการเชิงสังเคราะห์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับนโยบาย เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับจังหวัด จากงานวิจัยเชิงพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400