รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0019
ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยการเสริมพลังกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา ข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 สร้างต้นแบบ social enterprise value chain และพัฒนากลไก/กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง SE กลาง/SE ย่อย/กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ด้วยการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์

2 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่น ที่มุ่งเน้นที่ local resources และ local content เพื่อพัฒนาสู่การแปรรูป/ต่อยอด จนได้ทั้ง Intermediate และ finished productsจากข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์ที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของ SE ย่อย และ SE กลาง ที่ตอบโจทย์ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 711 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400