รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0028
ชื่อโครงการ : การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี
  Creating innovation and value added of OTOP to native dessert products for health Phetchaburi Province
หัวหน้าโครงการ : ประกอบ ชาติภุกต์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. วัตถุประสงค์กลางของแผนงานวิจัยระดับเครือข่ายกับ สกว.

1.1 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 เพื่อให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชณ์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง

2. วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย

2.1 พัฒนาขนมหวานไทยพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสสุขภาพนิยม

2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการตลาดสำหรับขนมหวานไทยพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

2.3 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมหวานไทยพื้นเมืองของเพชรบุรีให้มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนผู้ผลิต และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสสุขภาพนิยม

2.4 เพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิตขนมหวานเพชรบุรีแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400