รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0035
ชื่อโครงการ : การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2
  Formation of career security in Pak Phanang River Basin of Nakhon Si Thammarat Province (Phase II)
หัวหน้าโครงการ : ยุวดี วิทยพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ให้สามารถดำเนินการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ และตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

- พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ของหน่วยจัดการและนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง

- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยจัดการ สำนักวิชา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สถานวิจัย

- สร้างสัมพันธภาพกับเครือข่าย

- การสร้างการมีส่วนร่วม

2. เพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของ 8 กลุ่มประชากรตามฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

3. เพื่อยกระดับองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ ในประเด็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรที่มีอาชีพการทำไร่จาก การทำนาข้าว และ การปลูกพืชผัก

สถิติการเปิดชม : 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400