รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0004
ชื่อโครงการ : “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” (ช่วงที่ 2)
  “The Economic and Social Transformation of Thailand from Historical Perspective” (Phase 2)”
หัวหน้าโครงการ : วินัย พงศ์ศรีเพียร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาศักยภาพพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐกิจของไทยก่อนรับอิทธิพลตะวันตก

4. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคของไทย

5. เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้หรือที่นักวิจัยผู้ขอรับทุนเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย

6. เพื่อเสนอทิศทางอันพึงประสงค์ที่จะปรับกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยใหัยังประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
สถิติการเปิดชม : 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400