รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0029
ชื่อโครงการ : แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในมหาวิทยาลัย: สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  English language university students' motivation: Science and Humanities
หัวหน้าโครงการ : บุษบา กนกศิลปธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาลักษณะแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยระดับกลาง รวม 8 สถาบัน จาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 2.เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้างต้น เพื่อศึกษาความเหมือนหรือความแตกต่างของลักษณะแรงจูงใจของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยของแต่ละทักษะภาษา จาก 2 สาขาวิชา ที่ศึกษาใน 8 สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 3.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1 และ 2 เพื่อเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยในแต่ละทักษะ และแต่ละสาขาวิชา 4.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยใน 4 ทักษะ
สถิติการเปิดชม : 418 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400