รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0030
ชื่อโครงการ : การบูรณาการเนื้อหาและภาษาและอรรถฐานในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
  Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Genre-based approaches to Enhance English and Scientific Knowledge
หัวหน้าโครงการ : บุษบา กนกศิลปธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ CLIL และอรรถฐาน ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยของผู้เรียนในปีการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนข้างต้น ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระวิชา 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนข้างต้น ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ 4.เพื่อประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนข้างต้น จากผู้เรียนและผู้สอนเนื้อหาวิชา
สถิติการเปิดชม : 431 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400