รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0020
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้
  The Guidance for Maximizing Tourist Expenditure per Person in Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ : ภาสกร ธรรมโชติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ธีรศักดิ์ จินดาบถ
หัวหน้าโครงการย่อย
ภาสกร ธรรมโชติ
หัวหน้าโครงการ
พิมพิกา พูลสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นนทิภัค เพียรโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวัฒน์ อายุสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลกระทบด้านอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวในภาคใต้

2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

3. เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 701 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 289 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400