รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0021
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  Sustainable Tourism Development By participatory processes in the Songkhla Lake Basin
หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ จุสปาโล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญรัตน์ บุญรัศมี
หัวหน้าโครงการย่อย
สุพรรณี เขียวชอุ่ม
หัวหน้าโครงการย่อย
ชัยรัตน์ จุสปาโล
หัวหน้าโครงการ
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริศักดิ์ ศิริภิบาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
แสนศักดิ์ ศิริพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรัตน์ เขียวชอุ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

2. เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สถิติการเปิดชม : 737 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 387 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400