รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0027
ชื่อโครงการ : การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)
  connecting the comunity based tourism from four provinces of thai gulf (Chumporn, Suratthani, naknon si thammarat and patthalung) and five provinces in andaman sea (trang, krabi, phangnga, phuket and ranong)?
หัวหน้าโครงการ : อำนาจ รักษาพล
ทีมวิจัย :
ปรัชญากรณ์ ไชยคช
หัวหน้าโครงการย่อย
กนกวรรณ แก้วอุไทย
หัวหน้าโครงการย่อย
นราวดี บัวขวัญ
หัวหน้าโครงการย่อย
อำนาจ รักษาพล
หัวหน้าโครงการ
สุธิรา ปานแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏยา เสกธีระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วนิดา เพ็ชร์ลมุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพรรณี เขียวชอุ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงธิดา พัฒโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)

สถิติการเปิดชม : 402 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 137 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400