รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0030
ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการกระจายรายได้ที่ดีและยกระดับประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
  Tourism Strategies for Better Income Distribution and elevating Thailand out of the Middle Income Trap
หัวหน้าโครงการ : พิริยะ ผลพิรุฬห์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศาสตรา สุดสวาสดิ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
หัวหน้าโครงการย่อย
พิริยะ ผลพิรุฬห์
หัวหน้าโครงการ
ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพรรณ บัวอิ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฎฐ์ ภูริพัฒน์สิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
ที่ปรึกษา
ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการกระจายรายได้ในบริบทสากล

2. เพื่อเปรียบเทียบนโยบายการท่องเที่ยวของไทยกับต่างประเทศอันนำไปสู่การส่งเสริมการกระจายรายได้

3. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการกระจายรายได้ที่ดีและยกระดับประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

สถิติการเปิดชม : 595 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 292 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400