รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0033
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กและมีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
  Tourism promotion in small and low-income province to reduces income inequality : A case study on a provincial cluster in lower-northeastern Thailand ( Yasothon, Sisaket and Amnat Charoen)
หัวหน้าโครงการ : ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิริยะ ผลพิรุฬห์
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการย่อย
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
หัวหน้าโครงการ
ปะนะชัย คำสิงห์
ที่ปรึกษา
สมพล เวียงสิมา
ที่ปรึกษา
สุรสิทธิ์ สิงห์หลง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาของกลุ่มจังหวัดเล็กเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มโอกาสในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ จากการพัฒนาทางการท่องเที่ยว

3. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กอื่นๆ ของประเทศต่อไปสถิติการเปิดชม : 566 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 221 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400