รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0034
ชื่อโครงการ : การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
  A Full Cycle Analysis of Tourism Economy: From Social Media to Tourism - Related Communities
หัวหน้าโครงการ : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรุณี อินทรไพโรจน์
หัวหน้าโครงการย่อย
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
หัวหน้าโครงการ
อัครพงศ์ อั้นทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพัฒน ภาสบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภาพร เตรียมมีฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวาพร ฟองทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิพงศ์ วรรณทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อริยา เผ่าเครื่อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาวิณี สุริยันรัตกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เศรษฐศักดิ์ พรหมมา
ที่ปรึกษา
ชูกลิ่น อุนวิจิตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความต้องการ พฤติกรรม และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมผ่านการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

2. ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย์ในชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์ประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก

3. ประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับจากการท่องเที่ยว

4. เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนท่องเที่ยวและศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ

สถิติการเปิดชม : 692 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 414 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400