รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0087
ชื่อโครงการ : การยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ The LINK
  The Enhancement of Participatory Local Experience Tourism Management under the LINK Project
หัวหน้าโครงการ : ทิพย์สุดา พุฒจร
ทีมวิจัย :
ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
หัวหน้าโครงการย่อย
จิตศักดิ์ พุฒจร
หัวหน้าโครงการย่อย
สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
หัวหน้าโครงการย่อย
ทิพย์สุดา พุฒจร
หัวหน้าโครงการ
เกศราพร พรหมนิมิตรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรัชญา โชติโสภานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศ เกษรสิริธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พณกฤษ อุดมกิตติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา เวชพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวรรษ ดอกจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ The LINK

2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism Lifestyle) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการ The LINK

3. เพื่อศึกษาการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ The LINK

4. เพื่อศึกษาการยกระดับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ The LINK

5. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการ The Link

สถิติการเปิดชม : 602 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 191 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400