รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0088
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบนพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  Sustainable Highland Community-Based Personnel Potential Development at Galyani Vadhana District, Chiang Mai and Mae Fah Luang District, Chiang Rai
หัวหน้าโครงการ : ดวงพร อ่อนหวาน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จรัญยา แดงน้อย
หัวหน้าโครงการย่อย
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
ดวงพร อ่อนหวาน
หัวหน้าโครงการ
นินนาท อ่อนหวาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรพงศ์ ผูกภู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักพัฒนาและแกนนำรวมถึงสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นผู้นำการพัฒนาในการเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง

2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถเสริมสร้างการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง

3. เพื่อบูรณาการแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 390 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400