รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0089
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
  Health Tourism Development and Value Added of Hot Spring Community Product in Lanna Tourism Cluster
หัวหน้าโครงการ : อรรณพ หอมจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ตติยา เทพพิทักษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ
หัวหน้าโครงการย่อย
ศุภกิจ ยิ้มสรวล
หัวหน้าโครงการย่อย
อรรณพ หอมจันทร์
หัวหน้าโครงการ
นิพน เชื้อเมืองพาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรวัฒน์ สุริยงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชโรธร ทิพย์อุปถัมป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภณ วชิระนิเวศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวัฒน์ ขวัญบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรัญญา เทพพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตตินุช วัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ อุดมโชค
ที่ปรึกษา
นิตยา เลาหะจินดา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกึ่งผจญภัยของพุน้ำร้อน เชื่อมโยงเมืองแปงกับแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายโดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม

3. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง จังหวัดเชียงราย และพุน้ำร้อน

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ตามศักยภาพ

ของแต่ละแหล่งพุน้ำร้อนที่ศึกษา

สถิติการเปิดชม : 603 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 218 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400