รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0092
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา
  Experiential Tourism Development on Lanna Local Plant Based Gastronomy
หัวหน้าโครงการ : กาญจนา สมมิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฐพล เนียมแก้ว
หัวหน้าโครงการย่อย
นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
หัวหน้าโครงการย่อย
กาญจนา สมมิตร
หัวหน้าโครงการ
ธนดล อามาตพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันท์นภัส สุจิมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพงษ์ พร้อมมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จจิรา อิ่มอารมณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมพร หาญผจญศึก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อังคณา อินตา
ที่ปรึกษา
ชมชวน บุญระหงษ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ทรัพยากรในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา

3. เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา

สถิติการเปิดชม : 992 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 595 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400