รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0094
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา
  Developing Tourism of Songkhla Old Town
หัวหน้าโครงการ : จเร สุวรรณชาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง
หัวหน้าโครงการย่อย
นุชลี ทิพย์มณฑา
หัวหน้าโครงการย่อย
นราวดี บัวขวัญ
หัวหน้าโครงการย่อย
จเร สุวรรณชาต
หัวหน้าโครงการ
นงเยาว์ อินทสโร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชชุลฎา ถาวโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลดารา เพียรเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มุจลินทร์ ผลกล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิจกานต์ หนูอุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอฮานา แวดอเลาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจนจิรา ขุนทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิธร สุวรรณปัทมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลีลาวันต์ สุรชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยรัตน์ จุสปาโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงธิดา พัฒโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปวีณ์กร สุรบรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวัฒน์ เลขาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เศวตฉัตร นาคะชาต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย ศรีพรงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

2. เพื่อศึกษาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

3. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตมรดกวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเก่าสงขลาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5. เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวภายในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

6. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา

สถิติการเปิดชม : 654 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 267 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400