รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0096
ชื่อโครงการ : การพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)
  The Development of Health Tourism Region by Integrating Collaborative Network in the Area of Lower North Provincial Cluster 1 (Phitsanulok, Tak, Sukhothai, Petchabun, Uttaradit)
หัวหน้าโครงการ : เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จารุวรรณ แดงบุบผา
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
หัวหน้าโครงการย่อย
เพชรศรี นนท์ศิริ
หัวหน้าโครงการย่อย
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
ชัยรัตน์ เชยสวรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และพัฒนามาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4. เพื่อพัฒนาแบบจำลองโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานจากปัจจัยภายในและภายนอกภูมิภาค

5. จัดทำแผนการพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

สถิติการเปิดชม : 1,012 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 546 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400