รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0097
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำลึกและน้ำตื้นในจังหวัดชุมพร
  Promotion and development of ecotourism sites for snorkeling and SCUBA diving in Chumphon Province
หัวหน้าโครงการ : ธรรมศักดิ์ ยีมิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาฆมาส สุทธาชีพ
หัวหน้าโครงการย่อย
สิทธิพร เพ็งสกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
ธรรมศักดิ์ ยีมิน
หัวหน้าโครงการ
สุภาวดี ฮะมะนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนาวดี เนียมศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระพงษ์ พริกชูผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชญากาญจน์ สุภัควชิรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชระ สามสุวรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจริญมี แข่มช้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑามาศ พุทธายากูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธิณี อยู่เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริลักษณ์ รองประโคน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชิน สืบปาละ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัลยา กลิ่นทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ละอองดาว จงรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจและศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังและกองหินใต้น้ำที่สำคัญในจังหวัดชุมพร

2. เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำ

3. เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวกองหินใต้น้ำที่สำคัญในจังหวัดชุมพร

4. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวทางทะเลและสภาพเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดชุมพร

สถิติการเปิดชม : 1,000 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 403 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400