รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0098
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการและการจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย
  Managing and Establishing Virtual Tourism Academy for Developing Human Capital in Tourism and Hospitality Industry of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มัลลิกา เจริญสุธาสินี
หัวหน้าโครงการย่อย
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการย่อย
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการ
กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมเรศ โพธิกนิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

3. เพื่อจัดตั้งระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

4. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 488 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 229 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400