รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0103
ชื่อโครงการ : การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร
  Integrating Creative Tourism for Communities around World Heritage Corridor area Si Satchanalai – Sukhothai - Kamphaengphet
หัวหน้าโครงการ : วัชรพงษ์ ชุมดวง
ทีมวิจัย :
สุมาวลี จินดาพล
หัวหน้าโครงการย่อย
รัฏฐา ฤทธิศร
หัวหน้าโครงการย่อย
วัชรพงษ์ ชุมดวง
หัวหน้าโครงการ
อัมพิกา ชุมมัธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรันภัทร วงศ์พุฒิ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย–สุโขทัย–กำแพงเพชร

2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย–กำแพงเพชร

3. เพื่อจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย–สุโขทัย–กำแพงเพชร ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน

4. เพื่อเสนอแนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร

สถิติการเปิดชม : 1,032 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 397 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400