รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0104
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยวัดร้าง: กรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่
  A tourism development guidelines for abandoned Wats: a case study of the city walled area
หัวหน้าโครงการ : แทนวุธธา ไทยสันทัด
ทีมวิจัย :
นันทวรรณ ม่วงใหญ่
หัวหน้าโครงการย่อย
แทนวุธธา ไทยสันทัด
หัวหน้าโครงการ
อำนาจ ชิดทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา ชิดทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัชวิชญ์ ติกุล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยววัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยวัดร้าง

สถิติการเปิดชม : 408 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 149 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400